ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, ДОРОГОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ! НАДЕЮСЬ,ЭТИ МАТЕРИАЛЫ ТЕБЕ ПОМОГУТ В УЧЕБЕ ИЛИ ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. УДАЧИ! А МОИМ УЧЕНИКАМ ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!

вторник, 13 октября 2015 г.

ОЛИМПИАДА 2011. 12 класс


II üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaad 2011
Gümnaasium (235 p)
 
Euro (51p)

1)      Leia valikust riigid, mis ei kuulu euroalasse. (3p)

a)      Soome, Sloveenia, Slovakkia
b)      Ungari, Rootsi, Taani
c)      Portugal, Austria, Malta
 
2)      Leia valikust kaks Euroopa Liitu mittekuuluvat riiki, kus on euro kasutusel ühepoolselt. (4p)

a)      Albaania
b)      Montenegro
c)      Kosovo
d)     Serbia

 3)      Millistel väljaspool Euroopat asuvatel territooriumitel on euro ametlikuks maksevahendiks? (3p)

a)      Guadeloupe ja Reunion
b)      Šanghai ja Macau
c)      Dubai ja Abu Dhabi


4)      Millal võeti euro esmakordselt kasutusele sularahana? (4p)

a) 1.jaanuar 2002
b) 1.jaanuar 2004
c) 1.jaanuar 2000
d) 1.jaanuar 1999

5)      Kes oli see Euroopa Komisjoni president, kes tuli välja ettepanekuga luua ühine raha? (3p)

a)      Jose Manusel Barroso
b)      Jacques Delors
c)      Romano Prodi
  
6)      Millised on Maastrichti kriteeriumid? (4p)

a) Valitsussektori eelarvepuudujääk peab olema väiksem kui 3% SKP
b)Valitsussektori võlg peab olema väiksem kui 60% SKPst
c)Valitsussektori korruptsioonitase peab olema väiksem kui 3%
d) Valitsussektori palgad peavad moodustama vähemalt 60% riigi keskmisest
  
7)      Kui suur võib olla riigi inflatsioonimäär Maastrichti kriteeriumi alusel? (3p)

a)      Riigi inflatsioonimäär ei tohi ületada rohkem kui 1,5% kolme kõige madalama inflatsiooniga liikmesriigi keskmist.
b)      Riigi inflatsioonimäär ei tohi ületada rohkem kui 2,5% kolme kõige madalama inflatsiooniga liikmesriigi keskmist.
c)      Riigi inflatsioonimäär ei tohi ületada rohkem kui 0,5% kolme kõige madalama inflatsiooniga liikmesriigi keskmist.
  
8) Mis riigi euromüntidega on tegu? (6p)

a)      Soome
b)      Itaalia
c)      Poola
d)     Kreeka
e)      Prantsusmaa
f)       Saksamaa
9) Euro võltsimise raskendamiseks on kasutatud paber katsudes krobeline ja tugev, millest on see valmistatud? (4p)

a)      puidust
b)      vanapaberist
c)      siidist
d)     puuvillast

10) Euro paberrahadel on kujutatud erinevaid arhitektuuristiile. Millised stiilid allpool toodud loetelust ei ole rahatähtedel esindatud? (5p)

a)      klassikaline
b)      romaani
c)      romantism
d)     barokk ja rokokoo
e)      biidermeier

11) Milline on euro ja Eesti krooni ametlik vahetuskurss? (4p)

a)      15,6466
b)      15,4466
c)      15,6644
d)     15,6646

12) Kui pika aja jooksul võib Eesti kroone eurodeks ümber vahetada? (4p)

a)      poole aasta jooksul
b)      ühe aasta jooksul
c)      kahe aasta jooksul
d)     lõpmatuseni


13)  Millisel ajavahemikul on kauplustel kohustus näidata hindu nii eurodes kui ka kroonides? (4p)

a) 1. juuli 2010- 30. juuni 2011
b) 1.juuli 2010- 14.jaanuar 2011
c) 1.jaanuar 2011- 30.juuni 2011
d) 1.jaanuar 2011- 14. jaanuar 2011Heaoluühiskond (64p)
1) Milline järgmistest definitsioonidest sobib kõige täpsemini heaoluriigile? (3p)

a)      Heaoluriik püüab parandada inimese toimetulekuvõimalusi ning sekkub sel eesmärgil majandusse ja tulude jaotamisse.
b)      Heaoluriik tagab kõigile sissetuleku ja võimaluse hakkama saada
c)      Heaoluriik hoolitseb oma kodanike eest ja sel eesmärgil mõjutab majandust

 2)      Ühenda paarid vastavalt sellel millist heaoluriigi ideoloogiat on iseloomustatud. (4p)

a)      Heaoluriigi abi on suunatud eelkõige töötegijale                  1)liberaalne
b)      Heaoluriigi abi on suunatud kõigile ühiskonnaliikmetele     2)konservatiivne
3) konstrukturistlik
c)      Heaoluriigi abi on suunatud vaid abivajajatele                     4)sotsiaaldemokraatlik

3)      Leia järgnevast loetelust ühishüved (4p)

a)      Laste hambaravi
b)      Valgusfooride paigaldamine
c)      Seenioride paketid kommertspankades
d)     Haljasalad linnades


4)      Millised on heaoluriigi kaks põhilist tunnust? (3p)

a)      Ressursside ülekandmine ja pool avalikest kuludest läheb sotsiaalsfääri
b)      Vabad valimised ja astmeline tulumaks
c)      Ühishüvede kättesaadavus kõigile ja kõrgelt arenenud majandus


5) Kas väide on tõene või vale? (3p)

Tõene
Väide
Vale
X
Sotsiaaldemokraatlikku heaolurežiimi iseloomustab solidaarsuse printsiip

X
Sotsiaaldemokraatliku heaolurežiimidega riikides on sageli astmeline tulumaks


Sotsiaaldemokraatliku heaolurežiimidega riikides on riigipoolsed kulutused sotsiaalhoolekandele väikesed
x

6) Millised allpool nimetatud sotsiaaltoetused ja –hüvitised on Eestis riiklikult kehtestatud? (5p)

a)      töötuskindlustus
b)      töötutoetus
c)      vanemapalk
d)     lastetuse toetus
e)      liikluskindlustus

7)      Mitmendast päevast alates hakatakse Eestis kindlustatud haigele maksma haigushüvitist? (4p)

a)      Alates esimesest päevast
b)      Alates teisest päevast
c)      Alates neljandast päevast
d)     Haigushüvitist ei maksta


8)      Kui suur on haigushüvitis, mida kindlustatud haigestunule makstakse? (4p)

a)      100% töötaja keskmisest töötasust
b)      80%  töötaja keskmisest töötasust
c)      70%  töötaja keskmisest töötasust
d)     50%  töötaja keskmisest töötasust


9) Kes tegeleb Eestis toimetulekutoetuste maksmisega? (3p)

a)      Sotsiaalministeerium
b)      Kohalik omavalitus
c)      Määratakse kohtu otsuse põhjal

10) Kellel on Eesti riigis õigus saada töötutoetust? (3p)

a)      inimesel, kes töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul on olnud hõivatud vähemalt 180 päeva tööga
b)      kõigil töötutel
c)      inimesel,  kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 6 kuu jooksul on olnud hõivatud vähemalt 180 päeva tööga


11) Kuhu peab pöörduma inimene enda arvele võtmiseks ja toetuse saamiseks, kui ta on jäänud töötuks? (4p)

a)      kohaliku omavalitsuse poole
b)      töötukassasse
c)      sotsiaalministeeriumisse
d)     kodakondsus- ja migratsiooniametisse

12) Mis on maksimaalne periood, mille jooksul on inimesel õigus töötuskindlustushüvitist saada? (4p)

a)      100 päeva
b)      180 päeva
c)      360 päeva
d)     kuni uue töö leidmiseni, ükskõik kui kaua see aega võtab


13) Kui teil ei õnnestu pärast gümnaasiumi lõppu asuda õppima ega leida tööd, kas teil on õigus töötutoetusele? (4p)

a)      jah
b)      ei
c)      jah, kui ka teie vanemad on töötud
d)     jah, kuid ainult 50% ulatuses

14) Kui teil ei õnnestu pärast gümnaasiumi lõppu asuda õppima ega leida tööd, kas teil on õigus töötuskindlustushüvitisele? (4p)

a)      jah
b)      ei
c)      jah, kui ka teie vanemad on töötud
d)     jah, kuid ainult 50% ulatuses

15) Kui vanalt saab Eestis jääda vanaduspensionile alates 2026. aastast? (4p)

a)      55 aastaselt
b)      60 aastaselt
c)      63 aastaselt
d)     65 aastaselt

16) Millist sotsiaalkindlustuse põhimõtet järgitakse Euroopa Liidus? (3p)
a)      Liikmesriigid peavad tagama, et ühest liikmesriigist teise liikuv inimene saaks kindlustud samal viisil kui oma kodukoha riigis
b)     Liikmesriigid peavad tagama, et ühest liikmesriigist teise liikuv inimene omaks kindlustatust oma koduriigis, nii et uus riik ei peaks tegelema tema kindlustamisega
c)      Liikmesriigid peavad tagama, et ühest liikmesriigist teise liikuv inimene ei satuks halvemasse olukorda võrreldes inimesega, kes on kogu elu elanud ja töötanud ainult ühes liikmesriigis


17)  Millised mitte Euroopa Liitu kuuluvad riigid järgivad Euroopa sotsiaalkindlustuse põhimõtet? (5p)

a)      Island
b)      Albaania
c)      Norra
d)     Ukraina
e)      TürgiKodanikuühiskond (46p)
1)      Millised tingimused peavad olema ühiskonnas täidetud, et saaks kujuneda kodanikuühiskond? Vali loetelust sobivaim. (3p)

a)      Seadustele tuginev valitsemine ning kodanikuõiguste- ja vabaduste tunnustamine
b)      Tugev majandus ja sõltumatu ajakirjandus
c)      Võimude lahususes printsiibi järgida püüdmine


2) Milline joon iseloomustab kolmanda sektori organisatsioone kõige täpsemalt? (4p)

a)      nad ei tohi saada tulu
b)      neil ei tohi olla palgalisi töötajaid
c)      nad ei tohi pakkuda tasulist teenust
d)     nad ei tohi kasumit oma liikmete vahel välja jagada


3) Millised järgnevast loetelust on Eestis kasutusel olevad kodanikualgatuslike organisatsioonide lühendid? (4p)

a)      AS
b)      MTÜ
c)      FIE
d)     SA


4) Milliseid järgmistest seadustest ei ole Eestis olemas? (5p)

a)      mittetulundusühingute seadus
b)      seltsingute seadus
c)      survegruppide seadus
d)     sihtasutuste seadus
e)      kodanikuühiskonna seadus

5) Kes võivad olla Eestis mittetulundusühingu liikmed? (4p)

a)      vaid Eesti Vabariigi kodanikud
b)      vaid juriidilised isikud
c)      iga füüsiline või juriidiline isik
d)     vaid füüsiline isik


6) Millised allpool nimetatutest ei kuulu kolmandasse sektorisse? (5p)

a)      üldhariduskoolid
b)      korteriühistud
c)      kogudused
d)     ametiühingud
e)      füüsilisest isikust ettevõtjad


7) Miks tähistatakse Eestis 26. novembril kodanikupäeva? (4p)

a)      Euroopa Komisjoni otsuse alusel
b)      sel päeval 1991 hakkas kehtima praegune Eesti Vabariigi põhiseadus
c)      sel päeval 1988 võeti vastu Eesti suveräänsusdeklaratsioon
d)     sel päeval 1918 andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta


8) Mille eest valiti Eesti aasta kodanikuks 2010 Piet Boerefijn? (4p)

a)      kampaania „Teeme ära!”
b)      toidupankade rajamine üle Eesti
c)      integratsiooniprojektide rahastamine
d)     oluline roll euro kasutuselevõtul Eestis


9) Norras, Rootsis ja Hollandis on vabatahtlikuna töötanute osakaal rahvastikust u 50%. Kui kõrge on see protsent Eestis? (4p)

a)      u 90%
b)      u 75%
c)      u 30%
d)     u 10%


10) Pildil näete ühte Euroopa Liidu algatanud kampaaniat, millega on 2011. aasta pühendatud ühele kodanikuühiskonnaga seotud nähtusele. Mis on selle kampaania nimi? (4p)

a)      Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta
b)      Euroopa doonorluse aasta
c)      Euroopa hegemoonia aasta
d)     Euroopa majanduslangusest taastumise aasta


11)  Leia loetelust rahvusvahelised kolmanda sektori organisatsioonid. (5p)

a) Amnesty International
b) Human Right Watch
c) Médecins sans frontiéres
d) United States Congress
e) Bundestag DeutschlandRahvusvahelised organisatsioonid (74p)
1) Millise organisatsiooni sümboliga on tegu? (5p)b)      NATO
c)      OECD
d)     SRÜ
e)      OPEC
f)       ÜRO2) Milline organisatsioon tähistab sel aastal (2011) 50 aasta möödumist oma asutamisest? (4p)

a)      NATO
b)      OECD
c)      OSCE
d)     ÜRO


3) Millise organisatsiooni peahoone ees paikneb see, äärmiselt sümboolne skulptuur? (4p)


a) NATO
b)      OECD
c)      OSCE
d)     ÜRO


4) Mitu liiget kuulub IMF? (4p)

a) 27
b) 47
c) 187
d) 192


5)      Millised riigid loetelust ei kuulu IMF? (4p)

a) Kuuba
b) Prantsusmaa
c) Põhja- Korea
d) Iraan

6)      Kes on IMF juht? (3p)

a) Barack Obama
b) Dominique Strauss Khan
c) Jean-Claude Trichet


7)      Mida tähendab lühend OSCE? (4p)

a)      Rahvusvaheline Kaitsekoostööorganisatsioon
b)      Euroopa Koostöö ja Julgeolekuorganisastioon
c)      Organisatsioon Julgoleku Tagamiseks Euraasias
d)     Põhja Atlandi Lepingu Organisatsioon


8)      Millises riigis toimus OSCE tippkohtumine 2010 aastal? (4p)
a)      Gruusias
b)      Moldovas
c)      Kasahstanis
d)     Hiina


9)      Milline nendest naftattootvatest riikidest ei kuulu OPECisse? (4p)

a)      Venezuela
b)      Venemaa
c)      Nigeeria
d)     Iraan

10)  Millised järgnevatest on ÜRO allorganisatsioonid? (4p)

a)      UNICEF
b)      UNODC
c)      Greenpeace
d)     Interpol

11)  Kes nendest on hetkel ÜRO peasekretär? (3p)

a)      Kofi Annan
b)      Anders Fogh Rasmussen
c)      Ban Ki-moon


12) Millal loodi ÜRO? (3p)

a)      24.oktoober 1945
b)      24. oktoober 1948
c)      24. oktoober 1955


13) Millised riigid on ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed? (5p)

a)      Hiina
b)      Venemaa
c)      Türgi
d)     Prantsusmaa
e)      Jaapan


14)  Millal liitus/liitub Eesti OECD’ga? (4p)

a)      3. juuni 1992
b)      3. juuni 2004
c)      3. juuni 2010
d)     3. juuni 2011


15) Millised on OECD töökeeled? (4p)

a)      kõikide liikmesriikide riigikeeled
b)      inglise keel
c)      inglise ja prantsuse keel
d)     inglise, prantsuse ja vene keel

16) Mida sätestab NATO 5. artikkel? (3p)

a)      Aasia riikide abistamine sõja korral
b)      Kollektiivkaitse põhimõtte
c)      Riigi kaitsekulutuste suuruse


17) Kui suure osa SKPst peaks NATO standardi järgi moodustama riigi kaitsekulutused? (4p)

a)      0,2%
b)      2%
c)      8%
d)     12%


18) Millised loetelust on Euroopa Nõukogu põhiorganid? (5p)

a)      Ministrite Komitee
b)      Regioonide Nõukogu
c)      Parlamentaarne Assamblee
d)     Euroopa Komisjon
e)      Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongress


19) Mitu liikmesriiki on Euroopa Nõukogul? (3p)

a)      27
b)      47
c)      28

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.